Privacyverklaring Ayude for a New Day vzw

Ayude for a New Day vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ayude vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Ayude vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Email : ayude@skynet.be

Verzamelen van gegevens

Gegevens doorgegeven aan Ayude door de actieve tussenkomst van de gebruiker

Door te surfen op de Ayude website, door de formulieren op de Ayude website in te vullen of zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, via een mobile applicatie of via de sociale netwerken gelinkt aan Ayude, staat de Gebruiker aan Ayude toe om de gegevens die hij meedeelt op te nemen en te bewaren voor de doeleinden zoals vermeld bij ‘Waarom verwerken wij persoonsgegevens’; deze gegevens omvatten met name:

 • identificatiegegevens zoals de naam, de voornaam, het geslacht, het mailadres en de fysische contactgegevens;
 • de bankgegevens noodzakelijk voor de giftenverwerking, zoals bankrekeningnummer, IBAN en BIC/SWIFT;
 • alle andere gegevens die vrijwillig door de Gebruiker aan Ayude worden doorgegeven met een welbepaald doel.

Gegevens die automatisch aan Ayude doorgegeven worden bij het raadplegen van de Ayude website

Cookies

Om het surfen op de Ayude website te vergemakkelijken, en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Ayude website gebruik maken van “cookies”.

Om het surfen op de Ayude website te vergemakkelijken, en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Ayude website gebruik maken van “cookies”.

De meeste “cookies” werken enkel gedurende één sessie of bezoek. Het is ook mogelijk voor de Gebruiker om zijn browser zo te configureren dat hij verwittigd wordt als er een “cookie” aangemaakt wordt en om het opnemen ervan, individueel of niet, te verhinderen. Het deactiveren van cookies zou echter de toegang tot enkele delen van de Ayude website kunnen verhinderen of bemoeilijken.

De meeste “cookies” werken enkel gedurende één sessie of bezoek. Het is ook mogelijk voor de Gebruiker om zijn browser zo te configureren dat hij verwittigd wordt als er een “cookie” aangemaakt wordt en om het opnemen ervan, individueel of niet, te verhinderen. Het deactiveren van cookies zou echter de toegang tot enkele delen van de Ayude website kunnen verhinderen of bemoeilijken.

Mits voorafgaandelijke instemming van de Gebruiker, kan de Ayude website ook het gebruik toelaten van cookies van derden, zoals onder meer deze hierna beschreven:

Google Analytics

De Ayude website gebruikt ook Google analytics. Deze dienst aangeboden door Google analyseert de activiteit van de Ayude website. Google verzamelt de gegevens inzake het internetverkeer en het aantal bezoekers. Dit hulpmiddel laat Ayude toe de prestaties van de Ayude website inzake het surfgedrag te meten en gegevens over activiteit en andere data te verzamelen.


Gegevens bewaard op geraadpleegde servers

Wanneer de Gebruiker de Ayude website betreedt, slaan de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals het domeintype waarmee de Gebruiker zich verbindt met het internet, het IP-adres van de Gebruiker (op het moment van de verbinding), de datum en het uur van het betreden van de Ayude website en andere gegevens over het verkeer, lokalisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de geraadpleegde pagina’s, het type browser dat gebruikt werd, het platform en/of het gebruikte exploitatiesysteem, de zoekmotor alsook de sleutelwoorden gebruikt om de Ayude website te vinden, enz. .

Geen enkel nominatief gegeven dat toelaat om de Gebruiker te identificeren wordt echter verzameld via deze registraties. De gegevens worden enkel behouden met het doel statistieken te verzamelen en de Ayude website te verbeteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Ayude vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • contractueel: noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst, zoals arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst, contract met verzekeringsmaatschappijen rond verzekering voor vrijwilligers en personeel, personeelsbeheer, aanvragen overheidsstatuut;
 • wettelijke verplichting: afleveren fiscale attesten, het verkrijgen van subsidiëring door de overheid;
 • gerechtvaardigd belang: om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Ayude vzw t.v.v. humanitaire acties en ontwikkelingsprojecten, het versturen van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen om onze donateurs te informeren over hun ondersteuning aan de projecten;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en/of Rijksregisternummer voor het opmaken van opdrachtenbrief en/of Security Pass bij opvolgingsmissie overzee
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verwerken (V) en doorgeven (D) aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij enkel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derden voor:

 • Het verzorgen van de internet aanwezigheid (webhosting) (V);
 • Het beheer van donateurs (V);
 • Communicatiediensten (e-mail, ..) (V);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van ons Tijdelijk Overzees Personeel (V);
 • Fiscale aftrekbaarheid (D)

We geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie, externe audit door erkende commissarissen, FOD Financiën in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ayude vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Ayude vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Ayude vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de website www.Ayude.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Ayude vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze Ayude website

WETGEVING VAN TOEPASSING EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

Huidige Policy is onderworpen aan de Belgische wetgeving, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

Ingeval van betwistingen inzake de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van de Policy, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (België) bevoegd, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

De Gebruiker verbindt er zich toe, alvorens over te gaan tot enige stap tot gerechtelijke oplossing van een betwisting, te trachten dit in der minne op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met Ayude, in voorkomend geval via bemiddeling, vooraleer toevlucht te zoeken in arbitrage, geschillenregeling, of elke andere vorm van regeling van geschillen.

Volg ons op sociale media voor de laatste updates, acties, video's en foto's!
Youtube
Fotoalbum